Modrý klíč otevírá dveře lidem s mentálním postižením

Modrý klíč o.p.s. je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je nástupnickou organizací navazující na více než dvacetiletou historii poskytovatele sociálních služeb Škola SPMP Modrý klíč. Modrý klíč v roce 2015 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 uživatelů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je dále zpřístupněno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován formou předprofesní přípravy denního a týdenního stacionáře a v pracovních dílnách, kde se seznamují se zpracováním různého materiálu jako např. keramická hlína, textil, dřevo, kov nebo s činnostmi rozvíjejícími samostatnost a v budoucnu i možnost pracovního uplatnění jako např. úklid, pomocné práce v kuchyni, v zahradnictví apod. Modrý klíč se zaměřuje na pomoc uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením a uživatelům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti apod. Rozsah hloubky postižení uživatelů služeb Modrého klíče je v pásmu od hlubokého stupně mentálního postižení po střední formy v kombinaci s tělesným, smyslovým či duševním postižením, popřípadě autismem či podobným vývojovým postižením. Jedna třetina uživatelů služby je postižena epilepsií.Modrý klíč se zabývá hledáním a rozvíjením nových terapeutických, výchovně vzdělávacích a sociálně podpůrných metod pomoci těmto lidem žít obyčejný život. POMÁHAT MŮŽETE I VY! Cíle projektu 1. Dostupnost a rozvoj nabízených aktivit sociálních služeb pro cílovou skupinu dětí i dospělých osob s mentálním postižením (programy výchovné, vzdělávací, aktivizační, pracovní, zájmové a další aktivity podporující sociální začleňování osob cílové skupiny do společnosti). 2. Poskytnout rodinám šanci být s postiženým členem rodiny co možná nejdéle v kontaktu a být jim průvodcem v řešení jejich náročných situací. 3. Umožnit osobám s mentálním postižením plnohodnotný život a umožnit jim pozitivní vývoj. 4. Zabezpečit podporu pracovníkům v sociálních službách (systém celoživotního vzdělávání, supervize, psychohygiena, předcházení syndromu vyhoření).

Modrý klíč o.p.s.

Posláním organizace je podpora dětí i dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením v rozvíjení jejich schopností, dovedností a samostatnosti při začleňování do společnosti. Organizace poskytuje registrované sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací služby pro výše uvedenou cílovou skupinu. V projektu je také řešeno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální a pracovní uplatnění pro pozice chráněných pracovních míst.Zpět

 

DMS MODRYKLIC 30
DMS MODRYKLIC 60
DMS MODRYKLIC 90
87 777

Organizace: Modrý klíč o.p.s.

www.modry-klic.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců