Za branou

Cílem projektu je shromažďování prostředků pro kofinancování projektů OS Za branou v oblasti pomoci osobám ve a po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a jejich rodinám. Mají se tím na mysli náklady spojené s realizací registrovaných sociálních služeb sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství zejména ve věznicích pro odsouzené a dále náklady spojené s podporou sociálně slabých rodin odsouzených a sociálně slabých osob, které se vrací z vězení do běžného života. Cílem naší práce je prevence sociálního propadu osob vracejících se z vězení skrze spolupráci s jejich rodinami a posilování jejich rodinných vazeb (např. Svépomocná skupina osob blízkých lidem ve vězení) a rovněž tak na základě spolupráce se zaměstnavateli tolerujícími záznam v rejstříku trestů a další poradenské činnost.

Občanské sdružení Za branou, z.s.

Cílem občanského sdružení Za branou, z. s. je sdružovat občany, které spojuje zájem pomáhat osobám nacházejícím se ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dále VTOS), zejména pak osobám vracejícím se z VTOS s jejich zapojením do společnosti. Toho chceme dosáhnout: · Realizací osvětových a vzdělávacích akcí z oblasti vězeňství a postpenitenciární péče pro širokou i odbornou veřejnost. · Získáváním a vzájemnou výměnou poznatků z oblasti zahraniční i domácí dobré praxe. · Nabídkou doprovázení klientů a práce s celou jejich rodinou. · Realizací projektů zaměřených na sociální, humanitární, lidsko-právní a jinou pomoc pro cílovou skupinu. . Vedlejší hospodářskou činností spočívající v poskytování akreditovaných vzdělávacích služeb, pořádání kurzů, školení a lektorské činnosti.Zpět

 

DMS ZABRANOU 30
DMS ZABRANOU 60
DMS ZABRANOU 90
87 777

Organizace: Občanské sdružení Za branou, z.s.

www.zabranou.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců