Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Cílem projektu je podpořit integraci dětí migrantů a poskytnout podporu jejich rodičům při vzdělávání jejich dětí v ČR. Z naší dlouhodobé zkušenosti těchto cílů dosahujeme následujícími aktivitami: Aktivita 1: Poradenství a asistence v oblasti vzdělávání Aktivita zahrnuje poradenství a asistenci rodičům dětí cizinců v rámci vzdělávání. Sociální pracovníci poskytují komplexní informace o českém vzdělávacím systému, o právech a povinnostech rodičů a dětí, podmínkách přijímání dětí do školských zařízení a zápisů do škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠO, VŠ), vytipovávání vhodných škol, doprovody do škol, řešení případných problémů apod. V případě potřeby sociální pracovníci vyhledávají kurzy českého jazyka, doučování nebo zájmové kroužky. Dále také nabízejí tlumočnické služby rodičům i pedagogům. Sociální pracovníci komunikují se školami, do kterých má dítě nastoupit, rodičům zprostředkovávají informace spojené se školní docházkou. Klientům, kteří absolvovali studium SŠ v zahraničí, poskytují informace o procesu uznávání středoškolského vzdělání, které je komplikované. Vzdělávací systémy jednotlivých zemí světa se výrazně liší např. délkou a rozsahem vzdělání. Proto jsou často předepisované nostrifikační zkoušky. Klientům, kteří je musí absolvovat, nabídneme pomoc při jednání s úřady. Též nabídneme pomoc při finančních problémech studenta formou hledání stipendijních programů, nadačních fondů nebo soukromých dárců. Aktivita 2: Vzdělávací a volnočasové aktivity Každoročně otevíráme jazykové kurzy češtiny, během školního roku jsou to obvykle semestrální nebo nízkoprahové kurzy a v průběhu letních prázdnin intenzivní kurzy pro děti. Velmi žádanou formou vzdělávání je podpora dobrovolníka, která je doplňkovou podporou sociálního poradenství. Dobrovolníci pomáhají klientům prostřednictvím doučování zvládat ve škole češtinu a probírané učivo a připravují je na různé typy zkoušek (přijímačky, maturita apod). Doučování probíhá na školách a v prostorách METY. Dobrovolníci nabízejí klientům také smysluplné trávení volného času prostřednictvím klubu Čekuj! Aneb ČEská KUltura Jinak. Klub se snaží zábavnou formou přibližovat cizincům žijícím v ČR zajímavosti naší země a její kultury. V rámci klubu připravují dobrovolníci spolu s koordinátorem volnočasové aktivity ve formě výletů v rámci Prahy i okolí, zábavných večerů, workshopů apod.

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

POSLÁNÍ Posláním společnosti META je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. NAŠE VIZE je společnost, která zaručuje všem rovné příležitosti a rozvíjí a využívá jejich potenciál.Zpět

 

DMS META 30
DMS META 60
DMS META 90
87 777

Organizace: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

http://www.meta-ops.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců