DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - komunitní bydlení

Komunitní bydlení pro lidi, kteří potřebuj větší míru asistence, je součástí většího záměru vybudovat ve Staré Pace víceúčelové centrum pro handicapované. V rodinném domě, který je součástí areálu bývalé tiskárny, budujeme bezbariérové komunitní chráněné bydlení pro dalších 6 handicapovaných lidí. Prvotně to budou lidé s těžkým fyzickým handicapem, kteří by neměli šanci získat pracovní uplatnění a kteří se neobejdou bez větší míry asistence (na kterou nemají v potřebném rozsahu dost finančních prostředků), ale zároveň také lidé s lehčím (např. i mentálním) postižením, kteří mají problém najít pracovní uplatnění a potřebují podporu v samostatném bydlení a práci. Těmto lidem chceme nabídnout možnost nejen bydlení, ale také smysluplné pracovního uplatnění a dostatek asistence k tomu, aby mohli žít aktivní život a aby měli oprávněný pocit užitečnosti, integrace do společnosti a životní perspektivu, což je často pravý opak toho, v jaké situaci se nacházejí nyní. Naše organizace bude komunitě zajišťovat spíše jen odbornou asistenci (např. při hygieně a vyprazdňování, supervizi, atd.) a zajistí jim pracovní uplatnění a sportovní a volnočasové aktivity. Společně bude komunita méně závislá na pomoci zvenčí (těžce postižení lidé budou pomáhat organizačně a jako koordinátoři lidem s mentálním postižením a lidé s lehčím postižením budou fyzicky pomáhat s asistencí těm s těžším handicapem při méně náročných úkonech - např. při přípravě jídla, úklidu domácnosti, při pracovních, sportovních a volnočasových aktivitách, atd.), ale skrze své aktivity také bude přirozeně integrována do společnosti zdravých lidí.
Členové komunitního bydlení budou pracovně i uživatelsky zapojení do činností celého centra, kterými jsou: sociální služby – terénní osobní asistence (8 pracovníků poskytuje asistenci nepřetržitě - 24 hodin, až 18 klientům denně), provozování chráněných dílen (31 pracovníků se zdrav. postižením vyrábí keramiku, marionety, sport. pomůcky pro handicapované, proutěné zboží, organizuje sportovní a volnočasové aktivity, atd.), pořádání stacionáře (naši klienti se 1x týdně věnují vaření, kulturním a společenským akcím, sportu, turistice, atd.). Tyto činnosti chceme dále rozvíjet a rozšířit o: služby odlehčovací (pro rodiny starají se o nesoběstačného člena - formou krátkodobých pobytů s nepřetržitou asistencí), týdenní stacionář a terapeutické dílny, farmu (pěstování plodin, chov zvířat a péče o krajinu), pořádání vzdělávacích akcí, kurzů a besed, rozšíření chráněného a samostatné bezbariérové bydlení s asistencí, ubytování pro handicapované sportovce, atd.
Domeček plný koleček i díky farmě, dílnám (kde budou probíhat kurzy keramiky, pletení z proutí, atd.), přednáškám, besedám a školeních, bude prostor otevřený veřejnosti, kterou do našich aktivit budeme zapojovat a pro kterou budou tyto aktivity z velké části také určeny. Chráněné a komunitní bydlení, odlehčovací služby a týdenní stacionář je už jen poslední krok k tomu, abychom mohli poskytovat komplexní služby lidem, kteří nedokážou žít samostatně (ať už z důvodů mentálních, nebo fyzických – potažmo finančních).
Díky tomu, že se již 10 let věnujeme lidem s těžkým postižením, tak víme, v jak zoufalé situaci je mnoho rodin, kde pečující rodiče již péči o své dospělé dítě nezvládají a jejich jediná blízká perspektiva je ústav, kde se jim často život „scvrkne“ do pouhého uspokojování základních potřeb. Těmto lidem, které tato neradostná perspektiva čeká, nebo už je potkala, nyní chceme pomoci – pro tyto především je určen projekt DPK.

Sportem proti bariérám, z. s.

Spolek byl založen ve veřejném zájmu a veřejně prospěšné poslání, kterým je zlepšování života a sociálního postavení postižených lidí a odstraňování nepříznivých důsledků jejich postižení v osobním i společenském životě.

(prosím nenechte se "zmást" názvem organizace – sport je sice stále důležitou činností naší organizace, ale stejně významné je poskytování sociálních služeb – osobní asistence a provozování chráněných dílen).Zpět

 

DMS DOMECEK 30
DMS DOMECEK 60
DMS DOMECEK 90
87 777

Organizace: Sportem proti bariérám, z. s.

www.d-p-k.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců