Aktivační centrum - Jsme tady

Aktivační centrum - Jsme tady je určeno mladým lidem s kombinovaným postižením, převážně zrakovým + tělesným a mentálním. Zaměřuje se na jejich rozvoj, výchovu a vzdělávání, aby se mohli v co největší míře zapojit do běžného života ve společnosti. V centru uživatelé služeb mohou realizovat různé činnosti, od nácviku sebeobsluhy, rehabilitace, až po hodiny angličtiny, výuky na PC, hudební výchovy, keramiky a nechybí různé terapeutické činnosti jako canisterapie, muzikoterapie, arteterapie apod.

Jsme tady, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost (původně Občanské sdružení) vznikla z iniciativy a potřeb rodičů těžce zdravotně postižených dětí, které ukončily povinnou školní docházku a nemají se kde uplatnit. Za tímto účelem bylo zřízeno aktivační centrum, kde budou moci klienti i nadále získávat vědomosti, schopnosti a návyky, které jim umožní zlepšit kvalitu jejich života. Získané finanční prostředky budou využity na personální a materiálně technické zajištění provozu a rozvoje Aktivačního centra - Jsme tady.Zpět

 

DMS JSMETADY 30
DMS JSMETADY 60
DMS JSMETADY 90
87 777

Organizace: Jsme tady, o.p.s.

www.jsmetady.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců