Za jakých podmínek můžete mít službu Dárcovská SMS

Podmínky spolupráce

  • Nezisková organizace se zavazuje pravdivě informovat o ceně dárcovských SMS.
  • Fórum dárců 1x měsíčně zasílá každé neziskové organizaci přehled o počtu obdržených dárcovských SMS. Přehledy přijatých dárcovských SMS (potvrzené mob. operátory) a neoficiální počty přijatých dárcovských SMS (dosud nepotvrzené mob. operátory, dle informací od technického providera) jsou zveřejněny také na těchto stránkách u jednotlivých projektů.
  • Fórum dárců má zřízen účet u ČSOB a.s. (č. účtu 238181841/0300), na kterém jsou informace o převodu objemu finančních prostředků z dárcovských SMS pro každou neziskovou organizaci. Prostředky jsou jednotlivým organizacím převáděny jednou měsíčně.
  • Organizace se zavazuje, že do 3 měsíců po dvouleté aktivaci svého DMS projektu či do 3 měsíců po ukončení veřejné sbírky splní povinnost poskytnout informace o využití finančních prostředků z projektu DMS na svých webových stránkách a zašle je zároveň Fóru dárců pro účel kontroly.
  • Organizace by měla po dobu aktivace svého DMS hesla získat za každé 3 měsíce nejméně 300 dárcovských SMS. V opačném případě si Fórum dárců vyhrazuje právo deaktivovat DMS heslo (probíhá vždy po konzultaci s neziskovou organizací).
  • Organizace musí mít uhrazeny poplatky za užívání služby Dárcovská SMS dle platného ceníku.  

Převod finančních prostředků za dárcovské SMS

 

Fórum dárců se zavazuje zajistit převedení všech získaných finančních prostředků z dárcovských SMS na sbírkové konto neziskových organizací nejpozději do 30 dnů po obdržení finančních prostředků od všech mobilních operátorů na účet FD.

Celý proces probíhá takto:

  • Fórum dárců získá závazné statistiky počtu přijatých dárcovských SMS k jednotlivým projektům od ATS a mobilních operátorů.
  • Operátoři zasílají finanční prostředky za jednotlivé měsíce na účet FD.
  • FD rozesílá finanční prostředky z transparentního účtu jednotlivým neziskovým organizacím.

Tento proces trvá zhruba měsíc a půl až dva měsíce. Tzn. nezisková organizace získá finanční prostředky např. za měsíc září koncem listopadu.

Pohyb finančních prostředků lze nepřetržitě sledovat na účtu projektu Dárcovská SMS..

 

Veřejné sbírky

 

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Veřejnou sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách pouze právnická osoba, nikoliv jednotliví občané.

Povolení ke konání veřejné sbírky vydává příslušný krajský úřad, v Praze je to Magistrát hl.m.Prahy.

Sbírku lze provádět jedním či několika způsoby. Pro aktivaci služby DMS se vztahuje - dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení. Tento způsob konání sbírky stačí jen uvést v žádosti o povolení sbírky.

Pokud organizace již veřejnou sbírku má, ale nemá uveden způsob: dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, stačí na příslušný úřad dodat písemnou žádost o rozšíření způsobů konání již povolené veřejné sbírky.

Vzhledem k následnému vyúčtování a zasílání finančních prostředků z DMS, doporučujeme, aby veřejná sbírka končila vždy s koncem kalendářního měsíce.

 

Více informací o veřejných sbírkách 

MVČR Praha.eu

 

Seznam veřejných sbírek

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/