Etické principy projektu Dárcovská SMS

A. Nezisková organizace se v rámci projektu Dárcovská SMS zavazuje vůči veřejnosti a partnerům:

 

 • dodržovat platné právní předpisy a principy Dárcovské SMS a nepokusit se vědomě je porušit
 • jasně stanovit vnitřní pravidla využívání získaných finančních prostředků
 • předem zveřejnit, na jaké účely budou získané finanční prostředky využity, a po vyhodnocení sbírky nebo projektu opět zveřejnit informace o skutečném využití
 • informovat o projektu Dárcovská SMS a využití finančních prostředků pravdivě, průhledně a přesně
 • předložit pravdivé informace, které nejsou v rozporu se zákonem či dobrými mravy
 • počínat si čestně s tím, že si je vědoma zájmů širšího celospolečenského kontextu charitativních aktivit
 • zastávat principy odpovědnosti a efektivnosti využití finančních prostředků získaných prostřednictvím dárcovských SMS a respektovat a posilovat vzájemnou důvěru mezi přispěvateli přes dárcovské SMS a přijímající neziskovou organizací (NNO)

B. Partneři projektu Dárcovská SMS se vůči veřejnosti a neziskovým organizacím zavazují:

 

 • poskytnout všem neziskovým organizacím, které získají přístup do projektu Dárcovská SMS, rovné podmínky
 • informovat pravdivě, průhledně a přesně o projektu Dárcovská SMS
 • vytvářet příznivé podmínky pro úspěšnou realizaci projektu Dárcovská SMS
 • respektovat principy nekomerčnosti a charitativního zaměření projektu Dárcovská SMS v souladu se společensko odpovědným chováním firem

Sankce

V případě, že by informace poskytnuté ze strany neziskové organizace nebyly pravdivé nebo šlo o objektivní porušení zákona ve fungování organizace, může být takové organizaci pozastavena funkčnost hesla a podán návrh Radě DMS na okamžité ukončení fungování hesla. Takové porušení pravidel rovněž znemožňuje organizaci žádat v budoucnosti o další přidělení DMS hesla a zapojení do služby Dárcovská SMS.

V případě, že organizace do 3 měsíců od ukončení sbírky nezveřejní informace o využití finančních prostředků, bude tato skutečnost vyvěšena na těchto webových stránkách.