Pomáháme jim přežít

Pražská zoo není jen chovatelskou a vzdělávací institucí, ale také se intenzivně věnuje ochraně ohrožených druhů zvířat přímo v jejich domovině. Pomáhejte jim přežít spolu s námi!

Podobně jako jiné moderní zoologické zahra¬dy pokládáme ochranu ohrožených druhů za svůj prvořadý úkol. Přispíváme k ní jak tím, že vzácné druhy úspěšně rozmnožujeme, tak i tím, že některé z nich chráníme v místě jejich přirozeného výskytu, a v neposlední řadě rovněž svou vzdělávací a osvětovou činností. V mnoha ochranářských projektech se přitom všechny přístupy kombinují a zvířata odchovaná v Zoo Praha se vracejí do volné přírody, kde se jim nadále snažíme pomáhat mimo jiné i tím, že na jejich stranu získáváme prostřednictvím osvěty místní obyvatele.

Projekt Návrat divokých koní, jehož nejviditelnější součástí jsou každoroční převozy koní Převalského z pražské zoo zpět do mongolských stepí, kde byli v minulosti vyhubeni, stejně jako projekt Toulavý autobus, v jehož rámci se zasazujeme o ochranu goril, pralesních slonů a dalších zvířat ve střední Africe, vstoupily do mezinárodního povědomí. Tyto projekty však zdaleka nejsou jediné. Zoo Praha pomáhá přežít celé řadě dalších druhů, od kriticky ohrožených krokodýlů gaviálů v Indii, přes supy mrchožravé a orlosupy bradaté v evropských horách, až po kriticky ohrožené užovky podplamaté nebo sysly obecné v pražské Troji.

Žádný z našich projektů by přitom nebyl myslitelný bez přízně, již pražské zoo projevuje její zřizovatel a nejširší veřejnost. Právě díky prostředkům získaným od lidí, kterým není osud ohrožených druhů zvířat lhostejný, můžeme alespoň malým dílem přispět k tomu, aby si naše planeta zachovala nesmírnou pestrost života.

Přidejte se k nám!

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologické zahrady dnes působí ve světě, v němž je stále více ohrožována druhová pestrost přirozených ekosystémů neboli biodiverzita. Jsou to právě tyto instituce, které mají možnost postihnout celý rejstřík ochranářských aktivit, od výzkumu přes ochranu ex-situ (včetně chovu ohrožených druhů a výchovné činnosti) po účast na projektech in-situ přímo v terénu.

Výchova a vzdělávání
Každým rokem přichází do zoologických zahrad na celém světě více než 600 milionů návštěvníků nejrůznějšího věku i zájmů. V pražské zoo se během posledních tří let počet návštěvníků zdvojnásobil na více než 1,2 milionu osob ročně. Je to velká výzva i závazek.
Zoologická zahrada tak ovlivňuje svými výchovnými a vzdělávacími aktivitami širokou veřejnost i zájmové skupiny. Je schopna díky neocenitelnému potenciálu živých zvířat působit u návštěvníků na jejich názory, postoje, vytváření hodnot a chování.

Chov zvířat
Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování.

Ochrana ex-situ
Zoo Praha se dlouhodobě podílí na ochraně živočichů ex-situ. Vytváří pojistné chovné skupiny u druhů, které jsou v přírodě bezprostředně ohrožené, nicméně u kterých již probíhají snahy o zpětný návrat nebo je lze očekávat.

Ochrana in-situ
Stále výrazněji se pražská zoo podílí na projektech in-situ, jejichž cílem je ochrana živočichů přímo v místě jejich výskytu. Jedná se o zapojení do reintrodukcí ohrožených druhů do rezervací i volné přírody nebo o metodickou a materiální pomoc v těchto oblastech.
Programy se týkají mimo jiné koně Převalského, gorily nížinné, adaxe, ibise skalního, zubra, čápa černého, orlosupa bradatého, supa hnědého, užovky podplamaté, sysla obecného, kvakoše nočního, puštíka bělavého, sovy pálené a sýčka obecného.Zpět

 

DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
87 777

Organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

http://www.zoopraha.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců