Toulavý autobus

Nedílnou součástí moderní zoo je osvětová činnost v souvislosti se záchranou ohrožených druhů ve volné přírodě
Zoo Praha tímto projektem dává najevo, že nemyslí jen na vlastní potřeby a stává se v dobrém slova smyslu reklamní a produkční agenturou pro ohrožené druhy
Prostřednictvím veřejné sbírky, kde jsou DMS jedním z možných platebních nástrojů.
Návštěvníci Zoo Praha (1,3 mil./rok) i široká veřejnost

Dlouhodobý projekt, přesahující lhůtu 3 let pro trvání veřejné sbírky. Sbírkou nabyté prostředky hodlá Zoo Praha financovat pokračování projektu Toulavý autobus, zejména provoz autobusu a výrobu a distribuci vzdělávacích materiálů s ním spojených. Projekt jedinečným způsobem vtahuje návštěvníky zoo, zejména děti a mládež, do problematiky ochrany fauny a flóry doma i ve světě. Jednoduchost a rychlost poskytnuté pomoci díky DMS (a dalším souvisejícím platebním metodám) má šanci pochopit 1 300 000 návštěvníků Zoo Praha ročně.
V ČR se jedná o nejnavštěvovanější instituci svého druhu.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologické zahrady dnes působí ve světě, v němž je stále více ohrožována druhová pestrost přirozených ekosystémů neboli biodiverzita. Jsou to právě tyto instituce, které mají možnost postihnout celý rejstřík ochranářských aktivit, od výzkumu přes ochranu ex-situ (včetně chovu ohrožených druhů a výchovné činnosti) po účast na projektech in-situ přímo v terénu.

Výchova a vzdělávání
Každým rokem přichází do zoologických zahrad na celém světě více než 600 milionů návštěvníků nejrůznějšího věku i zájmů. V pražské zoo se během posledních tří let počet návštěvníků zdvojnásobil na více než 1,2 milionu osob ročně. Je to velká výzva i závazek.
Zoologická zahrada tak ovlivňuje svými výchovnými a vzdělávacími aktivitami širokou veřejnost i zájmové skupiny. Je schopna díky neocenitelnému potenciálu živých zvířat působit u návštěvníků na jejich názory, postoje, vytváření hodnot a chování.

Chov zvířat
Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší rejstřík přirozeného chování.

Ochrana ex-situ
Zoo Praha se dlouhodobě podílí na ochraně živočichů ex-situ. Vytváří pojistné chovné skupiny u druhů, které jsou v přírodě bezprostředně ohrožené, nicméně u kterých již probíhají snahy o zpětný návrat nebo je lze očekávat.

Ochrana in-situ
Stále výrazněji se pražská zoo podílí na projektech in-situ, jejichž cílem je ochrana živočichů přímo v místě jejich výskytu. Jedná se o zapojení do reintrodukcí ohrožených druhů do rezervací i volné přírody nebo o metodickou a materiální pomoc v těchto oblastech.
Programy se týkají mimo jiné koně Převalského, gorily nížinné, adaxe, ibise skalního, zubra, čápa černého, orlosupa bradatého, supa hnědého, užovky podplamaté, sysla obecného, kvakoše nočního, puštíka bělavého, sovy pálené a sýčka obecného.Zpět

 

DMS TOULAVYAUTOBUS 30
DMS TOULAVYAUTOBUS 60
DMS TOULAVYAUTOBUS 90
87 777

Organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

http://www.zoopraha.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců